Postępowanie egzekucyjne

Zawieszenie postępowania komorniczego w szczegółach

Przede wszystkim warto wiedzieć, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego polega na wstrzymaniu czynności wykonywanych przez komornika i może ulec zawieszeniu w całości lub w części. 

 

Dochodzi do niego w przypadku pojawienia się tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie dalszego postępowania egzekucyjnego (np. brak zarobków dłużnika), a więc będzie ono kontynuowane po ustaniu tej przeszkody (gdy dłużnik np. znajdzie pracę i zacznie zarobkować).

 

Zawieszenie postępowania możliwe jest również w momencie śmierci dłużnika lub wierzyciela. Przyczyną zawieszenia egzekucji komorniczej może być również utrata zdolności procesowej dłużnika bądź wierzyciela, np. na skutek ich ubezwłasnowolnienia. Jeśli sąd uchylił wykonalność tytułu wykonawczego, również wówczas postępowanie komornicze może zostać zawieszone. Dzieje się tak, gdy nie ma możliwości doręczenia nakazu zapłaty dłużnikowi ze względu na brak znajomości jego adresu zamieszkania, wyjazd za granicę czy z uwagi na pierwotny brak zdolności sądowej.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, postępowanie egzekucyjne może zostać wstrzymane:

  • na wniosek dłużnika – na każdym etapie prowadzonej sprawy, pod warunkiem wykazania odpowiedniego uzasadnienia i wskazania odpowiednich przesłanek prawnych, np. jeśli dłużnik porozumiał się z wierzycielem lub wniósł odpowiednie gwarancje spłaty zadłużenia,
  • na wniosek wierzyciela – np. na skutek zawarcia ugody z dłużnikiem, wierzyciel może bez żadnych konkretnych uzasadnień wnieść o zawieszenie postępowania,
  • z urzędu – postępowanie zawiesza komornik, może się tak zdarzyć, gdy wierzyciel lub dłużnik umrą, albo stracą zdolność procesową (np. ubezwłasnowolnienie). Możliwe jest to również w przypadku złożenia skargi na czynności komornicze pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia tej skargi,
  • z mocy prawa – np. na skutek bankructwa konsumenckiego dłużnika, jeśli upadłość konsumencka zostanie ogłoszona po wydaniu orzeczenia o wszczęciu egzekucji komorniczej, a więc w trakcie trwającej egzekucji.