Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA w sprawie przetwarzania danych osobowych

 


KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej zwanym ADO) jest Kancelaria Pomocy Dłużnikom JAKUBOWSKI Mateusz Jakubowski ul. Bułgarska 59a/91, 60-320 Poznań, kontakt – 535 866 521; kancelaria@kancelaria-pomoc.pl ; www.kancelaria-pomoc.pl


JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH?


Zakres danych osobowych przetwarzanych przez ADO obejmuje uzyskane dane takie jak: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, Pesel, NIP, nr dowodu osobistego), dane adresowe, dane kontaktowe (adres zamieszkania i/lub korespondencji, adres e-mail, nr telefonu), dane o numerach rachunków bankowych, dane finansowe w tym o posiadanych zobowiązaniach i ich realizacji, kwotach rozliczeniowych, dane osób kontaktowych ze strony Pana/Pani jako kontrahenta np. pełnomocnika (jeśli są takie osoby wyznaczone w umowie lub innym dokumencie).


JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?


Dane osobowe są przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO na potrzeby: realizacji usługi analizy sytuacji prawno-finansowej w przedstawionej sprawie, zawartej umowy cesji i/lub umowy o prowadzenie sprawy, a ich podanie w tych celach jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy oraz realizacji obowiązków prawnych spoczywających na ADO z tytułu rozliczeń, dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej, obsługi prawnej oraz zapisywania danych w związku z korzystaniem z usług powiązanych z Internetem, w tym hostingowej i poczty e-mail.


KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?


Dane osobowe mogą być przekazywane przez ADO innym podmiotom świadczącym dla ADO usługi do przetwarzania w zakresie wykonywania dla ADO m.in. usług księgowych, kadrowo-płacowych, informatycznych, doradczych i prawnych, a także nabywających wierzytelności.


JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?


Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres potrzebny do realizacji usługi, a następnie do wygaśnięcia roszczeń i zobowiązań podatkowych, nie dłużej niż 10 lat.


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?


Ma Pan/Pani prawo żądania od ADO odpowiednio: dostępu do swoich danych osobowych, ich prostowania, ograniczenia lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także ich usunięcia oraz złożenia sprzeciwu co do przetwarzania ich danych osobowych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeśli przetwarzanie danych byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.